Skip to main content Skip to search

सदगुरू श्री शंकर महाराज समाधी ट्रस्ट

रजि नंबर.(A-७९३)

पुणे-सातारा रोड, धनकवडी पुणे ४११ ०४३

भारतातील बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेत आपण रोख अथवा चेकने खालिल खाते नं. व वरील प्रमाणे संस्थेचे नाव टाकून, देणगी बँकेत जमा करू शकता. म्हणजे बँकेमार्फत संस्थेस देणगी प्राप्त होईल.

खाते नं. 050510110007533

बँक ऑफ इंडिया,

लक्ष्मी रोड शाखा, पुणे.

IFSC Code: BKID0000505